Contributie overzicht

Nieuw is dat er kan worden gekozen in betaling per 2 of 4 termijnen. Verder is besloten dat het bedrag jaarlijks wordt geïndexeerd. In september zal de eerste termijn ingehouden worden via de automatische incasso van uw rekening.

De contributies zijn als volgt vastgesteld:

Ten aanzien van de contributies gelden de volgende bepalingen:

  • Wanneer men tijdens het seizoen lid wordt, wordt de totaalcontributie bepaald a.d.h.v. de contributietabel. Deze tabel houdt rekening met leeftijd en maand van aanmelding.
  • M.b.t. de contributies kan men contact opnemen met de penningmeester Guillaume Smeets
  • Jaarlijkse verhogingen van de contributie worden vastgesteld door bestuur en verantwoord op de jaarlijkse algemene ledenvergadering. Elk jaar wordt de contributie geindexeerd.
  • Afmelden kan alleen schriftelijk of via de e-mail. Afmelding is alleen mogelijk per half seizoen. In de contributietabel staat per maand aangegeven wat de verschuldigde contributie op moment van afmelding is.

Om het betalingsverkeer van de contributies te vergemakkelijken heeft het bestuur enige jaren geleden besloten om de betalingen van contributie via automatisch incasso te laten verlopen. Vele verenigingen zijn in de afgelopen jaren overgegaan op automatisch incasso. Het bestuursbesluit is een besluit voor de gehele vereniging en het retourneren van de machtigingsbrief is verplicht om te kunnen basketballen bij B.C. Bumpers.