Privacyregeling Bumpers

Privacy beleid

Met deze informatie over ons privacy beleid willen we je informeren over hoe wij omgaan met jouw persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. BC Bumpers houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, doel en type persoonsgegevens zijn beschreven in op deze pagina;
 • De verwerking van persoonsgegevens beperken tot wat strikt nodig is voor het doel;
 • Vragen om uitdrukkelijke toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor het verzorgen van de leden- en wedstrijd-administratie van de vereniging (SportLink en NBB) en het verzorgen van de financiële administratie (SportLink en bank voor betalingstransacties).
 • Op de hoogte zijn van jouw rechten omtrent je persoonsgegevens, je hierop willen wijzen en deze respecteren.

Doelstellingen

Verwerking van persoonsgegevens van leden, persoonsgegevens van vrijwilligers, persoonsgegevens van coördinatoren, coaches en scheidsrechters, sponsoren worden door BC Bumpers verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinden zoals ledenadministratie en Sportlink NBB
 • Indelen van en communicatie over de teams en teamspelers
 • Nieuws en informatie op bijvoorbeeld website en sociale media;
 • Het versturen van uitnodigingen naar de leden;
 • Het verkrijgen van (gemeentelijke) sportsubsidies;
 • Contactinformatie voor trainer-coach (ook bij calamiteiten);
 • Het innen van contributies door de penningmeester.

Welke gegevens?

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens vragen:

 • Voornaam, tussenvoegsel, achternaam,
 • BSN nummer (bij vrijwilligers, trainers, scheidsrechters op basketbalprojecten van algemeen belang)
 • Kopie paspoort (indien beloning via Sportkader plaatsvindt)
 • Adres, postcode en woonplaats,
 • Verklaring omtrent gedrag
 • Telefoonnummer(s),
 • E-mailadres,
 • Geslacht,
 • Geboortedatum,
 • Bezit van scheidsrechters- en/of trainersdiploma’s NBB,
 • Contributiebetalingen, schuldvrijverklaring

Bewaartermijn

BC Bumpers bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Daarna worden enkel de relevante gegevens bewaard, die nodig zijn voor historische en statistische doeleinden. Tevens gebeurt dit om de oud-leden te kunnen benaderen voor toekomstige evenementen zoals jubilea, reünies e.d.

Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan zou kunnen zijn dat de politie in het kader van een onderzoek, (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven.

Beveiliging persoonsgegevens

Alleen de noodzakelijke personen hebben toegang tot jouw gegevens. De toegang tot de persoonsgegevens is afgeschermd en veiligheidsmaatregelen worden regelmatig gecontroleerd.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor expliciete toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens

Je kunt BC Bumpers vragen om inzage in jouw persoonsgegevens (tenzij de vereniging op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming niet gehouden is deze inzage te verschaffen) en om jouw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. Je dient je bij een dergelijk verzoek wel te identificeren. Indien je wenst dat jouw gegevens verwijderd worden, zal BC Bumpers deze verwijdering doorgeven aan alle andere organisaties die de betreffende gegevens van de vereniging hebben ontvangen.

Website

Een cookie is een klein tekstbestand die met de pagina’s van een websites wordt meegestuurd en door de browser op jouw computer, tablet of mobiele telefoon wordt opgeslagen. We gebruiken cookies om je meer service te bieden bij het bezoeken van onze website, die daardoor makkelijker wordt in gebruik. Cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat je ingelogd kan blijven op een website of dat jouw voorkeuren, zoals locatie- en taalinstellingen, worden onthouden. We kunnen dankzij cookies zien hoe vaak onze website door bezoekers worden bekeken. Voor het plaatsen van bepaalde cookies moet je eerst toestemming te geven, voordat deze cookies mogen worden gebruikt. Deze toestemming is niet nodig indien en voor zover het technisch noodzakelijke (functionele) cookies en analytische cookies betreft, in de zin van de toepasselijke wetgeving, zoals artikel 11.7a lid 3 Telecommunicatiewet en de ePrivacy Verordening.

Je kunt jouw toestemming voor cookies altijd weer intrekken, door jouw internetinstellingen te wijzigen. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kun je vinden in de Help-functie van jouw browser.

Links

Onze website bevat links naar andere websites. Deze privacyverklaring is alleen van toepassing op de website van BC Bumpers. Wanneer je door het klikken op een link naar een externe website gaat, gelden daar de privacyregels van die website.

Formulieren

Onze website bevat een aantal buttons en formulieren, zoals een aanmeldformulier, een mail- en Whatsapp button en een contactformulier voor de vertrouwenscontactpersoon. Wanneer je daar gebruik van maakt, worden de door jouw ingevoerde gegevens zoals een mailadres of telefoonnummer zichtbaar voor de ontvanger. Wij gebruiken deze gegevens alleen ten behoeve van de hierboven genoemde doeleinden.