Reglement

Huishoudelijk Reglement van basketbalvereniging BC Bumpers.

Link naar statuten van de vereniging

Versie 1.1 datum 5-6-2007 
geaccordeerd door bestuur d.d. .20-8-2007.
goedgekeurd door ALV d.d….7-9-2007

Algemeen

Art. 1 Ieder lid wordt geacht de statuten en het huishoudelijk reglement te kennen en na te leven. De leden die in strijd met de statuten of dit reglement handelen of zich op zeer ernstige wijze misdragen, kunnen door het bestuur voor een bepaalde tijd geschorst worden. In zeer ernstige gevallen, zo het bestuur daartoe met meerderheid van stemmen beslist, kan tot royement worden overgegaan.

Art. 2 Nieuwe leden ontvangen bij hun toetreden tot de vereniging een aanmeldingsformulier waarin melding wordt gemaakt van de statuten en het huishoudelijk reglement die na te lezen zijn op de officiële website van B.C.Bumpers of verkrijgbaar zijn bij de secretaris.

Art. 3 De competitie-spelende leden zijn bij wedstrijden verplicht in het verenigingstenue te verschijnen, dat bestaat uit een shirt en een short die beschikbaar worden gesteld door de vereniging voor de wedstrijden. Afwijkende kleding wordt alleen toegestaan indien na overleg met de materiaalcommissaris of ander lid van bestuur anders is overeengekomen

Art. 4 Het verenigingsjaar loopt van 1 augustus tot en met 31 juli.

Lidmaatschap

Art. 5 De vereniging kent:

– Gewone leden -spelen competitie en zijn lid van de NBB.

– Recreatieve leden -spelen geen competitie en zijn wel lid van de NBB.

– Ereleden -personen van verdienste die als dusdanig door ALV op voordracht van bestuur zijn benoemd en hun benoeming hebben aanvaard).

– Niet actieve leden -leden die niet actief basketballen maar wel op andere wijze betrokken zijn bij de vereniging (b.v. trainers, bestuursleden, commissieleden, donateurs)

Gewone leden zijn natuurlijke personen die bevoegd zijn de basketbalsport daadwerkelijk te beoefenen, in, door of namens de Nederlandse Basketball Bond (N.B.B.) georganiseerde wedstrijden. Gewone leden dienen te voldoen aan de amateurbepalingen van het I.O.C. en de F.I.B.A.

Voor de competitie spelende leden gelden de volgende leeftijdsgrenzen:

a. under 8 jonger dan 8 jaar
b. under 10 jonger dan 10 jaar en ouder dan 7 jaar
c. under 12 jonger dan 12 jaar en ouder dan 9 jaar
d. under 14 jonger dan 14 jaar en ouder dan 11 jaar
e. under 16 jonger dan 16 jaar en ouder dan 13 jaar
f. under 18 jonger dan 18 jaar en ouder dan 15 jaar
g. under 20 jonger dan 20 jaar en ouder dan 17 jaar
h. under 22 jonger dan 22 jaar en ouder dan 19 jaar
i. senioren 22 jaar en ouder

Voor bepaling van de leeftijdsgroepen geldt de leeftijd bij de aanvang van het kalenderjaar (1 januari voorafgaande aan het speelseizoen).

Art. 6 a. Leden zijn zij, die zich schriftelijk, door middel van een inschrijfformulier (annex 1) bij de secretaris hebben aangemeld en door het bestuur zijn aangenomen. Bij leden die jonger zijn dan 18 jaar, moet het inschrijfformulier ondertekend zijn door ouder(s) of verzorger(s). Via het aanmeldingsformulier moeten zij tevens een machtiging voor inhouding van contributie tekenen. Dit laatste is verplicht.

b. Afmelding kan schriftelijk of via de mail. Afmelding is mogelijk per half seizoen. Indien het seizoen gestart is zonder afmelding zijn leden hebben de leden zich verplicht tot betaling. In bijzondere omstandigheden kan een regeling worden getroffen met de penningmeester.

Art. 7 Alle gewone leden zijn verplicht de taken, verbonden aan het lidmaatschap uit te voeren. Deze taken zijn: timen, scoren, fluiten, 24’-operator. Bovendien dienen alle gewone leden, indien zij daartoe gerechtigd zijn, het F-scheidsrechtersdiploma te behalen. Daarnaast hebben leden (of ouders van leden) de plicht om volgens rooster te zorgen voor vervoer en het wassen van de kleding. Bij vervoer van leden van de vereniging dienen zij zich te conformeren aan de voorschriften met de auto op reis.

Art. 8 Alle leden zijn verplicht veranderingen in adres, woonplaats, postcode en telefoonnummer, bankrekeningen, e-mailadressen onverwijld schriftelijk aan de secretaris door te geven.

Art. 9 Beëindiging van het lidmaatschap geschiedt door:

– schriftelijke opzegging aan de secretaris;

– opzegging (royement) door het bestuur.

Contributie

Art. 10 De hoogte en de betalingswijze van de contributie wordt door de Algemene Ledenvergadering vastgesteld op voorstel van het bestuur. De contributieregeling zal door het bestuur aan de leden bekend worden gemaakt door middel van het algemene infoboekje, dat aan het begin van elk seizoen wordt uitgegeven of via de website.

Art. 12 Wanneer de contributie via automatische incasso niet inbaar is en het lid ook naeen schriftelijke aanmaning na verstrijking van de gestelde termijn niet heeft betaald is het bestuur bevoegd het lid tijdelijk te schorsen en indien sprake is van betalingsachterstand de het incassobureau dat verbonden is met de NBB in te schakelen.

Het bestuur

Art. 13 Het bestuur bestaat uit:

– de voorzitter;

– de secretaris;

– de penningmeester;

– de wedstrijdsecretaris;

– de secretaris technische zaken

– leden (met als taken materiaal beheer, voorzitter van commissies, etc).

De bestuursleden zijn verantwoordelijk voor de onderstaande taken. Bij aanvang van het seizoen beraadt het bestuur zich erop of de taakverdeling feitelijk plaatsvindt zoals aangegeven in onderstaande schema. Langdurige verschuivingen van taken worden aan het begin van het seizoen in een schema weergegeven en indien nodig gedurende het jaar geupdate.

Voorzitter

-V1- leidt de bestuurs- en Algemene Ledenvergadering en draagt de eindverantwoordelijkheid;
-V2- brengt op de Algemene Ledenvergadering een verslag uit van het afgelopen seizoen;
-V3- vertegenwoordigt de vereniging bij officiële gelegenheden, heeft een PR functie;
-V4- onderhoudt contacten met sponsoren;
-V5- stimuleert de overige bestuursleden in de uitvoering van hun taak of taken;
-V6- coördineert de verschillende bestuurszaken;
-V7- stimuleert de leden waar nodig tot grotere activiteit;
-V8- heeft correctiebevoegdheid ten aanzien van gevormde beleidsbeslissingen die om een onmiddellijke oplossing vragen;
-V9- toetst de beslissingen aan reglementen en statuten;
-V10- bezint voortdurend en studeert op statuten en reglementen, zowel intern als extern.
-V11- Recruteren van nieuwe bestuursleden.

Secretaris

-S1- treedt als vice-voorzitter op bij afwezigheid van de voorzitter;
-S2- vertegenwoordigt de vereniging in geschrift naar buiten;
-S3- maakt beknopte notulen en een besluitenlijst van bestuurs- en Algemene Leden Vergadering;
-S4- agendeert inkomende en uitgaande brieven, stukken e.d.;
-S5- houdt archief van inkomende en uitgaande brieven, stukken, e.d.;
-S6- maakt afschriften van dringende, belangrijke binnengekomen brieven, ter doorzending naar de leden van het dagelijks bestuur en naar de desbetreffende commissies;
-S7- stelt in overleg met de voorzitter een agenda voor de bestuursvergaderingen vast, waarbij ieder bestuurslid gerechtigd is voostellen in deze te doen;
-S8- maakt officiële ledenlijsten op;
-S9- maakt voor het begin van het seizoen een zalenlijst, klasse-indeling en teamindeling en publiceert deze;
-S10- houdt de ledenadministratie bij en zorgt voor het opgeven van leden aan de N.B.B. en geeft afschriften van opgavelijsten en ledennummers aan alle bestuursleden;
-S11- draagt zorg voor de oude/nieuwe spelerskaarten voor competitiespelende leden;
-S12- houdt zorgvuldig aantekeningen bij van mutaties in het ledenbestand en geeft daaraan bekendheid via het cluborgaan; geeft deze mutaties afzonderlijk door aan de penningmeester, technische commissie en westrijdcommissie;
-S13- geeft inlichtingen over de vereniging aan derden;
-S14- zorgt in voorkomende gevallen voor publicatie van belangrijke bonds en/of andere mededelingen;
-S15- verzorgt uitnodigingen voor bestuurs- en Algemene Ledenvergaderingen;
-S16- draagt zorg voor het verenigingsarchief.

Penningmeester

-P1- draagt zorg voor het beheer van geldmiddelen;
-P2- zorgt voor tijdige inning van de contributies;
-P3- houdt aantekeningen bij van de ontvangsten en uitgaven in het daarvoor bestemde kasboek, onder aanwijzigen van de aard der ontvangsten en uitgaven, en op welk verenigingsjaar deze betrekking hebben, rekeninghoudend met de subsidievoorwaarden van de gemeente;
-P4- ziet toe, dat bij de begrotingspost vastgestelde uitgaven niet worden overschreden;
-P5- waarschuwt het bestuur bij overschrijding of dreigende overschrijding van de begrotingspost, teneinde treffende maatregelen te kunnen nemen;
-P6- houdt afzonderlijke rekeningen aan van per begroting vastgestelde inkomste uitgaven,en houdt hiervan een grootboek bij;
-P7- brengt eens per kwartaal, of eerder indien nodig, op de bestuursvergaderingen verslag uit van de financiële toestand van de vereniging;
-P8- maakt aan het einde van het boekjaar (1 mei. t/m 1 mei.) duidelijke overzichten van het gevoerde financiële beheer, en een begroting voor het komende jaar ter goedkeuring aan de Algemene Ledenvergadering;
-P9- brengt een kort, zakelijk financieel verslag uit op de Algemene Ledenvergadering;
-P10- maakt aan het einde van het boekjaar, nadat controle door de kascommissie (minimaal 2 leden) heeft plaatsgevonden, van alle stukken een pakket op, waarop vermeld staat de inhoud en het jaartal, welke daarna voor een periode van 5 jaar wordt gearchiveerd;
-P11 draagt zorg voor de inning van aan leden opgelegde boetes, zowel door de Bond, rayon, als door de vereniging zelf;
-P12- draagt zorg voor de huur van trainings-, speel- en vergaderaccomodaties;
-P13- vult in overleg met secretaris technische zaken de financiele aspecten in van trainersvergoedingen. Bij trainers wordt onderscheid gemaakt tussen trainers die voor trainingen zijn aangetrokken van extern, trainers die lid zijn van de vereniging en ouders die trainingen verzorgen. Penningmeester en secretaris technische zaken waken over een consistent beleid t.a.v vergoedingen passend in de begroting en gericht op optimale trainingsaanbod in lijn met de algemene doelstellingen van de vereniging zoals die jaarlijks wordt besproken op de ALV.
-P14 onderhoudt contacten met sponsoren in overleg of in samenwerking met de voorzitter.

Wedstrijdsecretaris

-W1- Regelt de zaalhuur met de instantie die die zaalruimte verhuurt en draagt zorg tesamen met de penningmeester de financiele afwikkeling ;
-W2- draagt zorg voor de controle op de invulling van wedstrijdformulieren, de tijdige verzending daarvan en neemt maatregelen ter voorkoming van het opleggen van boetes, met betrekking tot onjuiste invulling en/of niet tijdige verzending;
-W3- draagt zorg voor publicatie van de westrijduitslagen en competitiestanden op de website.
-W4- regelt alle mutaties met betrekking tot competitiewedstrijden;
-W5- regelt alle mutaties met betrekking tot timers, scorers, 24’operators, scheidsrechters en zaalwachten bij wedstrijdwijzigingen;
-W6- houdt bij welke teams kampioen kunnen worden in hun competitie;
-W8- draagt zorg voor een tijdige verspreiding van het wedstrijdprogramma;
-W9- draagt zorg voor de aanwijzing van timers, scorers en 24’operators bij thuiswedstrijden;
-W10- draagt zorg voor de aanwijzing van scheidsrechters bij thuis- en uitwedstrijden.
-W11- draagt zorg voor het maken van een vervoersschema, wat op het wedstrijdprogramma vermeld wordt.

Secretaris Technische Zaken

De voorzitter van deze commissie heeft zitting in het bestuur en is verantwoordelijk voor de uitoefening van de diverse werkzaamheden, zal een en ander moeten coördineren en zal de verenigingsleden moeten weten te stimuleren tot activiteiten ten abte van begeleiding, trainersschap, coaching, timer/scorer, scheidsrechterof andere kaderfuncties in de vereniging.

De werkzaamheden van de Technische Commissie zijn als volgt:

-T1- stelt de competitieteams en de trainingsgroepen samen na overleg met het de trainers/coaches en communiceert dit met de rest van de vereniging.
-T2- Recruteert nieuwe trainers en maakt afspraken met de trainer over zijn/haar taken t.a.v. verplichtingen en eventuele vergoedingen. Hij legt afspraken ter goedkeuring voor aan het dagelijks bestuur.
-T3- stelt de trainingstijden vast van de diverse trainingsgroepen;
-T4- behandelt problemen van spelers over team- of trainingsgroepensamenstelling;
-T5- coördineert de opleiding en begeleiding van scheidsrechters, timers en scorers;
-T6- stelt de clubbibliotheek samen en beheert deze;
-T7- zoekt trainers, coaches, bondsscheidsrechters en draagt deze voor aan het bestuur, welke deze aanstelt;
-T8- is belast met de zorg en het onderhoud van het materiaal, welke eigendom zijn van de vereniging ( kwaliteit, controle defecten, materialen merken,tafelapparatuur. ;
-T9- Zorgt dat elk team beschikt over een compleet set wedstrijdshirts en wedstrijdbroeken met tas die gedurende competitiewedstrijden zullen worden gebruikt. Hij beheert dat elk team een compleet representatieve set kleding heeft die in goede staat verkeert. Hij ziet toe dat sets op tijd worden vernieuwd.
-T10- zorgt voor het opstellen en bijhouden van een inventarisatielijst, vermeldende al het materiaal, eigendom van de vereniging. Doet voorstellen voor aanschaf van nieuwe materialen en afvoeren van oude materialen in lijn met beschikbare jaarbudget.
-T10- doet voorstellen over de aanschaffing van nieuw, en over afvoering van oud materiaal in

Evenementencommissie

De evenementencommissie is samengesteld uit een voorzitter en een aantal leden, welke tezamen een vaste werkgroep vormen. Per activiteit kan deze werkgroep zich laten bijstaan door een aantal verenigingsleden.

– de voorzitter van deze commissie heeft zitting in het bestuur en coördineert, stimuleert en adviseert ten aanzien van alle activiteiten, die de goede sfeer en het onderlinge contact kunnen bevorderen;

– organiseert onder andere:

a. instructie/propaganda-, film-, of videobijeenkomsten, in overleg of samenwerking met de technische commissie, voor leden en belangstellenden;

b. toernooien, wedstrijden en evenementen;

c. feestavonden;

– stimuleert, coördineert en organiseert medeactiviteiten welke niet direct verband houden met de basketbalsport;

– zal allerlei activiteiten moeten ontwikkelen om brede lagen van de bevolking enthousiast te krijgen voor de actieve en passieve basketbalbeoefening, in samenwerking of in overleg met de publiciteitscommissie.

Website commissie

De Website commissie is samengesteld uit een voorzitter en een aantal leden, welke tezamen een werkgroep vormen. Deze is aangesteld door de ALV of door het bestuur. De commissie rapporteert op de jaaractiviteiten in de ALV.

– de voorzitter van deze commissie kan zitting in hebben het bestuur of onderhoudt op frequente basis contact met voorzitter of bestuur en is verantwoordelijk voor de realisatie van onderstaande activiteiten.

– Het publiceren van relevante informatie op de website

– Het stimuleren dat de website een bindend communicatiemiddel is binnen de vereniging.

– Het zorgen dat de website elke week wordt geupdate met de meest recente informatie, . uitslagen, wedstrijdwijzigingen, verslagen etc.

Art.14 de Leden van de commissies zijn, zonder toestemming van de penningmeester, niet gerechtigd om de vereniging financieel te binden.

Art.15 de leden van het bestuur worden gekozen door de Algemene Ledenvergadering. Ieder jaar treden 2 bestuursleden af, die zich terstond herkiesbaarkunnen stellen.

Art.16 De voorzitter, secretaris en penningmeester vormen tezamen het dagelijks bestuur, dat belast is met de dagelijkse leiding en dat in spoedeisende gevallen namens het gehele bestuur kan optreden. De onder deze omstandigheden genomen besluiten moeten op de eerstvolgende bestuursvergadering worden bekrachtigd.

Art. 17 Het bestuur vergadert in principe eens per maand en verder zo dikwijls als de voorzitter of een bestuurslid noodzakelijk acht. De bestuursvergadering kan geen besluiten nemen als niet tenminste de helft van de bestuursleden aanwezig is.

Ledenvergaderingen

Art. 18 Het bestuur roept de Algemene Ledenvergadering bijeen, tenminste eens per boekjaar, na aflopen van het boekjaar (1 mei) en voor aanvang van het nieuwe seizoen. Het bestuur bepaalt de datum, de plaats, het uur en de agenda.

Art. 19 Op de Algemene Ledenvergadering worden in elk geval de navolgende punten behandeld:

– bespreking van de notulen van de Algemene Ledenvergadering daarvoor;

– bespreking van de schriftelijke jaarverslagen van de diverse commissies en de voorzitter;

– financieel verslag van het seizoen daarvoor en goedkeuring hiervan;

– vaststelling begroting, contributie en contributieregeling voor het nieuwe seizoen;

– voorziening in vacatures;

– rondvraag.

Art.20 Voor de Algemene Ledenvergadering kunnen leden voorstellen indienen, mits deze schriftelijk bij het bestuur zijn ingediend, tenminste 5 dagen voordat de Algemene Ledenvergadering bijeenkomt.Een dergelijk voorstel moet ondertekend zijn door tenminste 10 leden.

Art.21 Het bestuur of tenminste een tiende deel van het totaal aantal leden kunnen een buitengewone Ledenvergadering bijeenroepen. De aanvraag van de leden wordt gericht aan het secretariaat. Komt het verzoek van de leden, dan is het bestuur verplicht de vergadering binnen 4 weken bijeen te roepen. Indien aan het verzoek binnen 14 dagen geen gehoor is gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan.

Art.22 Toegang tot de Algemene Ledenvergadering hebben alle leden, voor zover zij niet ten tijde van de vergadering als lid zijn geschorst, tenzij de geschorste in deze vergadering zijn zaak komt bepleiten. De voorzitter kan toegang verlenen aan andere dan de hierboven genoemde personen.

Stemmen

Art.23 Op de Algemene Ledenvergadering wordt door de secretaris een ledenlijst neergelegd waarop de aanwezige leden, ereleden en leden van verdienste achter hun naam een handtekening dienen te plaatsen. Slechts zij, van de handtekeningen op de ledenlijst voorkomen, nemen deel aan de stemmingen.

Art.24 Leden die bij aanvang van het verenigingsjaar de leeftijd van 18 hebben bereikt, brengen op de vergadering 1 stem uit. Leden die bij aanvang van het verenigingsjaar de leeftijd van 18 nog niet hebben bereikt, kunnen alleen bij volmacht van hun ouders stemmen. Bij opinierende stemmingen kan eenieder stemrecht worden gegeven.

Art.25 Alle stemmingen over zaken geschieden mondeling, over personen schriftelijk, tenzij de voorzitter, zonder tegenspraak uit de vergadering, een andere vorm van stemmen bepaalt of toelaat. Bij schriftelijke stemming wijst de voorzitter 3 personen aan die optreden als stembureau.

Art.26 Over onderwerpen, welke niet op de agenda voorkomen, kunnen geen besluiten worden genomen, tenzij de vergadering een voorstel met betrekking tot zulk een onderwerp tot een urgentievoorstel heeft verklaard.

Art.27 Direct na een stemming deelt de voorzitter de uitslag van de stemming en het genomen besluit aan de vergadering mede.

Art.28 Bestuursleden worden gekozen op de Algemene Ledenvergadering in principe voor een periode van 3 jaar. Bestuur kan ten allen tijde door de ALV worden geschorst of ontslagen en elk bestuurslid kan ten allen tijde zijn bestuursfunctie opzeggen. Het bestuur bestaat uit minimaal 3 leden. Kandidaten hiervoor kunnen door het bestuur of door 10 leden gezamenlijk schriftelijk worden voorgesteld. Opgave van een tegenkandidaat moet met inachtneming van het hiervoor bepaalde bij het bestuur worden ingediend, uiterlijk 5 dagen voor het houden van de Algemene Ledenvergadering. Een door de leden gedane kandidaatstelling is geldig, indien tegelijkertijd een schriftelijke verklaring van de kandidaat wordt overlegd, dat deze bereid is een eventuele verkiezing te aanvaarden.

Boetes en straffen

Art.29 Boetes, opgelegd door de bond en/of rayon aan de vereniging, welke het gevolg zijn van overtredingen/nalatigheid van leden danwel een team, worden op de leden danwel het team verhaald. Op schriftelijk verzoek vergezeld van een uitvoerige argumentatie van de betrokken leden, kan het bestuur beslissen de boete ten laste van de vereniging te laten komen.

Art.30 Bij het nalaten van de verplichtingen, welke verbonden zijn aan het lidmaatschap (zie Art.7), legt het bestuur boetes op, tenzij van overmacht sprake is.

a Het bestuur houdt zich het recht voor dat lid te schorsen dat in het tijdsbestek van twee seizoenen, gemeten vanaf de laatste taakverzuiming, 4 keren of meer een taak niet heeft uitgevoerd. Een en ander ter beoordeling van het bestuur. De hoogte van de diverse boetes wordt op voorstel van het bestuur door de Algemene Ledenvergadering vastgesteld. Bij het nalaten of gedeeltelijk nalaten van deze verplichtingen kan het bestuur overgaan tot schorsing of royement.

Art.31 Boetes moeten binnen 2 weken na oplegging voldaan zijn bij de penningmeester. Bij nalatigheid kan het bestuur overgaan tot schorsing of royement.

Aansprakelijkheid en Verzekering

Art.32 Ieder lid is aansprakelijk voor de schade door hem of haar aan de vereniging toegebracht.

Art.33 de vereniging aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade aan derden toegebracht door gedragingen van bestuurs- of andere leden, indien deze gedragingen niet vallen binnen de formele kring van bevoegdheden.

Art.34 Leden kunnen niet namens B.C.Bumpers Sittard verbintenissen aangaan.

Art.35 De vereniging is voor ontvreemding of wegraking van eigendommen van leden of derden niet aansprakelijk.

Art.36 Alle leden vallen onder een collectieve ongevallenverzekering welke van kracht is:

– Tijdens het deelnemen aan activiteiten van de N.B.B. en de vereniging;

– Tijdens het rechtstreeks gaan naar en komen van de plaats waar de activiteiten plaatsvinden;

– Indien enig lid denkt een beroep te kunnen doen op deze collectieve ongevallenverzekering, dan dient deze binnen 2 x 24 uur na het ongeval hiervan melding te maken bij de secretaris. De polisvoorwaarden zijn aanwezig op het secretariaat.

Diversen

Art.37 Een voorstel tot wijziging van dit huishoudelijk reglement kan worden gedaan door het bestuur of 10 leden, tenminste 5 dagen voor de Algemene Ledenvergadering.

Art.38 Een voorstel tot wijziging van dit huishoudelijk reglement is aangenomen indien tenminste de helft van het aantal aanwezige leden op de Algemene Ledenvergadering, voor dit voorstel is.

Art.39 Wijzigingen binnen dit huishoudelijk reglement moeten door het bestuur binnen 4 weken schriftelijk bekend gemaakt worden. Deze schriftelijke bekendmaking geldt als supplement op het huishoudelijk reglement.Art. 40 In alle gevallen waarin dit huishoudelijk reglement of de statuten niet voorzien, beslist het bestuur.

Art.41 Invallersvergoedingen voor timen, scoren, fluite, 24’operator en zaalwacht zijn, kunnen slechts dan worden uitbetaald, indien de invaller geen afspraken heeft gemaakt met de door de wedstrijdcommissie aangewezen persoon. De vergoedingen worden, op voorstel van het bestuur, door de Algemene Ledenvergadering vastgesteld. De vergoedingen worden door de penningmeester verrekend met de contributie van het seizoen daarop.

Art.42 Onze vereniging staat uitgesproken afwijzend tegenover allerlei vormen van ongewenst gedrag. Voor de veroorzaker leidt ongewenst gedrag tot disciplinaire maatregelen, zoals berisping, ontzegging van lidmaatschap en zelfs aanvragen royering lidmaatschap voor het leven bij NBB en vereniging.